Privacy policy Carcosmetixs

Carcosmetixs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Carcosmetixs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voorde doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Carcosmetixs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Carcosmetixs

T.a.v. de directie

Kerkbuurt 57

1551 AC Westzaan

  1. 06-82221289
  2. administratie@carcosmetixs.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Carcosmetixs. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het aangaan van overeenkomsten

Het versturen van nieuwsbrieven en informatie e-mails

Het verwerken en reageren op reviews

Het in behandeling nemen en afhandelen van schademeldingen

Het organiseren van relatie events

Het sturen van relatiegeschenken

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, postbusadres, geslacht

Kamer van Koophandel gegevens

btw-nummer

Bankgegevens

Kenteken

Functie

Geboortedatum

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de eerder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

De geautomatiseerde en administratieve verwerking van het schadeproces en de financiële afhandeling hiervan

Incasso

ICT

Klanttevredenheidsmetingen

Versturen van relatiegeschenken

Vervangend vervoer

Met derde partijen voor bovenstaande diensten hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Carcosmetixs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De maximale bewaartermijn is zeven (7) jaar.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

Carcosmetixs heeft een systeem van gecontroleerde persoonsgebonden toegang tot informatie.

Originele (hardcopy) documenten worden bewaard in afgesloten kasten.

Onze websites zijn beveiligd met het SSL certificaat via een beveiligde verbinding.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Sluit Menu